VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti 5 Days DEO, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl: Sro, Vložka číslo 43858 / V, se sídlem na adrese: Mäsiarska 37, 040 01 Košice

jako prodávající (dále jen “prodávající”) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen “kupující”). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.5daysdeo.sk v sekci “Kontakt”.

IČO: 51710021, DIČ: 2120759993 podnikající na území České republiky prostřednictvím 5 Days DEO spol. s r.o., (dále jen “5 Days DEO”)

Tyto všeobecné obchodní podmínky 5 Days DEO (dále jen “VOP”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “KZ”) uzavírané mezi 5 Days DEO jako prodávajícím (dále jen “Prodávající”) a jinou fyzickou osobou (dále jen “Kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.5daysdeo.sk (dále jen “Webové stránky”), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen “Webové rozhraní obchodu”).

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odlišné od VOP je možné dohodnout v KZ. Odlišné ujednání mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí KZ. KZ a VOP jsou vyhotoveny v slovenském jazyce. KZ je možné uzavřít v českém nebo slovenském jazyce.

Kupující je povinen potvrdit souhlas s těmito VOP aktivním jednáním v rámci své registrace provedené na Webové stránce ve smyslu odst. 1.1 VOP.

Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

OBJEDNÁVÁNÍ

1.1. Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující povinen aktualizovat při jakékoliv změně. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za úplné a aktuální.

1.2. V případě pokud si zákazník již jednou zboží objednal pomocí služby- dobírka, a objednávku neprobral, Prodávající má právo Kupujícího další objednávku formou dobírky neodeslat.

2. INFORMACE A UZAVŘENÍ KZ

2.1. Prezentace zboží umístěna na Webové stránce Prodávajícího má informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít KZ ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít KZ za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Při objednávání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

i) objednávaném zboží (objednávané zboží “vloží” Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);

ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(Dále společně jen “Objednávka”).

2.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu má Kupující možnost zkontrolovat a opravovat údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Potvrzuji objednávku”. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen “Elektronická adresa kupujícího”).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, které Prodávající zaslal Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KZ. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KZ (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KZ může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

i) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;

ii) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

3.2. Zboží dodá Prodávající Kupujícímu za kupní cenu platnou v okamžiku odeslání Objednávky (tzn. Když se po odeslání Objednávky objeví potvrzení “Vaše objednávka 5 Days DEO byla dokončena”).

3.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.6 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná do rukou dopravce při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 2.6 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s objednaným zbožím.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 7 odst. 6 zák. č. 102/2014 Sb, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOS”) není možné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíchaný s jiným zbožím, také od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vyňal az hygienických důvodů jej nelze vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 4.1 VOP nebo o jiný případ, kdy nelze od KZ odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 ZOS právo od KZ odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KZ je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KZ musí být Prodávajícímu odeslány ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Na odstoupení od KZ může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří Přílohu č. 1 VOP, a v takovém případě Prodávající Kupujícímu potvrdí jeho přijetí v textové podobě bez zbytečného odkladu. Odstoupení od KZ může Kupující poslat mimo jiné na adresu Prodávajícího: 5 Days DEO, spol. s r.o. org. složka, Zapsaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.43858 / V Řeznická 37 040 01 Košice – městská část Staré Město, 040 01 nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího: contact@5daysdeo.sk

4.3. V případě odstoupení od KZ podle odst. 4.2 VOP se KZ od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení. Pokud odstoupí Kupující od KZ, nese Kupující náklady na vrácení zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poštou.

4.4. V případě odstoupení od KZ podle odst. 4.2 VOP vrátí Prodávající finanční prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KZ Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vracení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Pokud odstoupí Kupující od KZ, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ust. § 7 odst. 1 ZOS právo od KZ odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od KZ odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7. Pokud je společně se zbožím poskytnutý Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, v případě pokud dojde k odstoupení od KZ Kupujícím, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek .

4.8 Pokud si kupující chce uplatnit Certifikát garance vrácení peněz, který je přibalen v každém balení produktu 5 Days DEO musí dodržet všechny podmínky blíže objasněny na příbalovém letáku 5 Days DEO. Produkt musí stále obsahovat alespoň 2/3 tekutiny, zaslán na adresu uvedenou na Certifikátu garance vrácení peněz, a bloček nebo potvrzení o zakoupení zboží.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží je Kupujícímu dodáváno prostřednictvím Zásielkovňa s.r.o.., A to dodáním na adresu Kupujícího. Prodávající každou Objednávku zpracuje a odešle (předá přepravci) zboží obvykle nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení Objednávky. Pokud bude některé zboží vyprodáno, Prodávající bude Kupujícího informovat. Zboží je dodáváno (doručován) pouze na území České republiky.

5.2. Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) hradí Kupující.

5.3. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštní požadavky Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Pokud je prodávající podle KZ povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami Prodávajícího, pokud jsou Prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními OZ, ZOS a zvláštním předpisy ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za odeslání zboží při převzetí nemá bez závad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

i) má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud chybí dohoda, má zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy k němu;

ii) je zboží vhodný k účelu, který na jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

iii) zboží odpovídá kvalitou nebo provedením domluvené vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určené podle dohodnuté vzorku nebo předlohy;

iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

v) zboží splňuje zákonné požadavky.

6.3. Ustanovení uvedená v odst. 6.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaném za nižší cenu kvůli vadě, kvůli které byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

6.4. Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku (zboží) a pokud není záruka na obalu výrobku (zboží) uvedena, pak je 24 měsíců. U záruční doby uvedené na obalu výrobku (zboží) Prodávající zaručuje minimální záruční (expirační) dobu 6 měsíců. Výjimkou je zboží uvedené na Webovém rozhraní obchodu v sekci VÝHODNÝ NÁKUP, při kterém může být záruční (expirační) doba kratší a je vždy uvedena u příslušného zboží v této sekci. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží uskladněno při teplotách v rozmezí 5 – 25 ° C.

6.5. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese 5 Days DEO, spol. s r.o. org. složka, Zapsaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.43858 / V, Mäsiarska 37, 040 01 Košice. Prodávajícího lze kontaktovat kvůli dalším informacím i na adrese elektronické pošty a na telefonním čísle, které jsou uvedeny v odst. 10.5 VOP. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z KZ je v souladu s zák. č. 391/2015 Sb, o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zadra”) příslušná Slovenská obchodní inspekce, IČO: 17 33 19 27, se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk, případně příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu podle § 5 odst. 2 Zadra.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mj dohled nad dodržováním zák. č. 250/2007 Z.z, o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

8. OCHRANA SOUKROMÍ

8.1. Pravidla a podmínky týkající se ochrany soukromí v souvislosti s užíváním služeb Prodávajícího na Webové stránce (zejména zpracování osobních údajů, jako informací, na základě kterých lze Kupujícího přímo či nepřímo identifikovat) jsou obsaženy v samostatně v dokumentu o Ochrana osobních údajů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Kupujícímu může být provedeno doručení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v Objednávce.

9.2. KZ včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.3. Na vztahy neupravené těmito VOP se vztahují příslušná ustanovení zák. č. 40/1964 Z.z, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 22/2004 Z.z o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. a ZOS.

9.4. Pokud je některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny KZ či VOP vyžadují písemnou formu.

9.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: 5 Days DEO, spol. s r.o., org. Mäsiarska 37, 040 01 Košice, adresa elektronické pošty contact@5daysdeo.sk, telefon: +421948 227 590.

9.6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.03.2020.